Thời khóa biểu

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 04/12/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 04/12/2017.

Lượt xem:

<<<Xem thời khóa biểu tại đây>>> [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 17/11/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 17/11/2017.

Lượt xem:

<<<Xem thời khóa biểu tại đây>>> [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 13/11/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 13/11/2017.

Lượt xem:

<<<Xem thời khóa biểu tại đây>>> [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 30/10/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 30/10/2017.

Lượt xem:

<<<Xem thời khóa biểu tại đây>>> [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 24/10/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 24/10/2017.

Lượt xem:

<<< Xem thời khóa biểu tại đây >>> [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 23/10/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 23/10/2017.

Lượt xem:

<<< Xem thời khóa biểu tại đây >>> [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 09/10/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 09/10/2017.

Lượt xem:

<<< Xem thời khóa biểu tại đây >>> [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ chiều ngày 18/09/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ chiều ngày 18/09/2017.

Lượt xem:

>>> Xem thời khóa biểu tại đây <<< [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ chiều ngày 04/09/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ chiều ngày 04/09/2017.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây. [...]

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 21/08/2017.

Thời khóa biểu HKI – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 21/08/2017.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây. [...]